Affärsvillkor

Handels och affärsvillkor 

Dessa villkor gäller för: 

Hansen-Icoma AB 
Margretelundsvägen 9 
331 34 Värnamo 
Telefon: +46 (0)370-515490 
info@hansen-icoma.se 

1.0 Ansökan och giltighet 

1.1 Alla leveranser sker i enlighet med följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor, såvida inte dessa har avvikits genom uttryckligt skriftligt avtal. 
För övrigt levererad enligt NLM 94. 

1.2 Köparens angivande av särskilda eller allmänna villkor i förfrågningsunderlag, beställningar, köpvillkor m.m. anses inte utgöra avvikelse från följande villkor, såvida inte säljaren skriftligen accepterat dessa. 

2.0 Erbjudanden/beställningar 

2.1 Avtal mellan köpare och säljare anses ingånget när köparen har accepterat säljarens pris. Vid stora fasta anläggnings- och utrustningsleveranser är säljaren skyldig att skicka en orderbekräftelse. Ett avtal mellan köpare och säljare anses då ha ingåtts när säljaren har skickat en orderbekräftelse. Eventuella invändningar mot innehållet i orderbekräftelsen från köparen måste vara skriftliga och mottagna av säljaren senast 10 arbetsdagar efter dagen för orderbekräftelsen. 

2.2 Annullering eller ändring av en beställning kan endast göras med säljarens skriftliga godkännande. 

3.0 Priser 

3.1 l Säljarens priser är exklusive gällande moms, andra skatter och förpackningar från tid till annan. Priset är, om inget annat anges, alltid exklusiv montering och levereras alltid EXW (Värnamo), Incoterms 2010. 

3.2 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra prislistor utan föregående meddelande. 

4.0 Betalning och äganderätt 

4.1 Om köparen inte uppfyller den betalningsfrist som anges på fakturan förbehåller sig säljaren rätten att hålla inne ytterligare leveranser tills betalning har gjorts. I sådana fall kan säljaren ändra betalningsvillkoren. 

4.2 Betalning ska, om inte annat uttryckligen överenskommits, ske genom banköverföring till säljarens konto på köparens bekostnad. Vid överskridande av betalningsfristen betalar köparen ränta med 1,2% per påbörjad månad från det senaste betalningsdatumet i rätt tid tills beloppet mottas av säljaren. 

4.3 Säljaren förbehåller sig äganderätten till eventuell leverans tills inköpspriset plus eventuell ränta har betalats. 

4.4. Om kunden vill köpa utrustning genom leasing eller finansiering av något slag måste detta meddelas Hansen-Icoma AB senast när orderbekräftelsen returneras. Om så inte sker har Hansen-Icoma AB rätt till ersättning för ytterligare juridiska kostnader vid orderhantering samt kostnader i samband med eventuell sen betalning i samband med de avtal som ingåtts i orderbekräftelsen. Ersättningen består av fakturering av 2% av det totala orderbeloppet. 

5.0 Leverans 

5.1 Om inte annat anges i säljarens orderbekräftelse beräknas leveranstiden från den dag då den slutliga beställningen som innehåller all information och specifikationer som är nödvändiga för slutförandet av leveransen har nått säljaren. 

5.2 Säljaren har rätt att vid behov förlänga den avtalade leveranstiden med upp till 30 dagar från utgången av den fasta leveranstiden, förutsatt att säljaren meddelar köparen om förlängningen före denna tidpunkt. I sådant fall har köparen inte rätt att utöva avhjälpande åtgärder för brott förrän efter utgången av den förlängda leveranstiden. Dröjsmål berättigar inte köparen att hålla inne betalningen. 

5.3 Vid retur av varan betalar köparen 15% av den överenskomna köpeskillingen till säljaren för att täcka säljarens kostnader vid retur. Detta gäller endast om returen inte beror på sen leverans eller felaktig leverans. 

6.0 Ritningar, beskrivningar och godkännanden 

6.1 De mått som anges av säljaren och andra uppgifter i uppskattningar, katalogmaterial, ritningar eller beskrivningar är av vägledande karaktär och säljaren tar inget ansvar för fel i detta material. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och beskrivningar utan föregående meddelande. 

6.2 Alla ritningar och tekniska dokument som rör säljarens produkter och deras tillverkning, som lämnas till köparen före eller efter avtalets ingående, förblir säljarens egendom. 

6.3 Säljarens produkter överensstämmer med gällande bestämmelser utfärdade av myndigheter och institutioner i Europeiska gemenskapen. Köparen bär risken för att uppfylla godkännanden, villkor eller få tillstånd för användning/import till köparens land av de produkter som omfattas av avtalet. 

7.0 Ankomstkontroll samt montage 

7.1 Köparen är skyldig att omedelbart och senast 14 dagar efter mottagandet av en leverans utföra nödvändiga undersökningar för att fastställa eventuella fel. 

7.2 Om inte annat uttryckligen avtalats är installationen av de levererade produkterna köparens ansvar på köparens bekostnad och risk. 

8.0 Garanti 

8.l På nya produkter ger säljaren en garanti i 12 månader från leveransdatum för tillverkningsfel. Transport- och försäkringskostnader till följd av reparationen, inklusive kostnader för resor och uppehälle och eventuell övertidsersättning – samt kostnader i samband med demontering och montering – ska betalas av köparen. För reparationsarbeten och ersättningsmaterial gäller ovanstående bestämmelser om leveranstid. 

8.2 Säljarens skyldighet att avhjälpa inkluderar inte konsekvenserna av naturligt slitage, skada, användning av olämpliga smörjmedel, bristande överensstämmelse med servicebestämmelser, otillräckligt underhåll, felaktig eller olämplig drift och / eller installation (inklusive bortseende från givna monterings- och / eller driftsförhållanden), oavsiktlig skada eller andra omständigheter för vilka köparen bär ansvar eller risk. Dessa villkor betraktas inte som tillverkningsfel. 

9.0 Klagomål 

9.1 Köparen ska inom 14 dagar från leverans skriftligen meddela säljaren om fel direkt till säljaren utan onödigt dröjsmål efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Meddelandet ska innehålla en specifikation av felet eller utelämnandet. Säljaren har rätt att när som helst själv undersöka eventuella fel eller brister i utrustningen. Om en defekt i utrustningen kan fastställas, måste säljaren korrigera felet enligt garantin (se punkt 8). Utrustning som har tagits i bruk, där köparen senare anser att varan är påverkad av en eventuell defekt, byts i allmänhet inte ut mot ny utrustning och/eller returneras inte. Om en defekt i utrustningen kan fastställas, måste säljaren korrigera felet enligt garantin (se punkt 8). För övrigt hänvisas till våra allmänna villkor enligt NLM94. 

10.0 Ansvar 

10.1 Säljarens ansvar för eventuella fel är begränsat till utbyte (om utrustningen är oanvänd och senast inom 14 dagar från leverans) eller avhjälpande (se punkt 9). 

11.0 Produktansvar 

11.1 Säljaren ansvarar inte för skada på lös eller fast egendom som uppstår medan produkten är i köparens besittning. Dessutom är säljaren ansvarig för skada på lös och fast egendom endast om det bevisas att skadan orsakats av fel eller försummelse från säljarens sida eller andra för vilka säljaren är ansvarig. 

 

11.2 Säljaren ansvarar inte heller för skador på produkter som förorsakats av köparen eller på produkter där dessa ingår. 

11.3 Säljaren ansvarar inte för rörelseförlust, utebliven vinst eller annan indirekt förlust. För övrigt hänvisas till våra allmänna villkor enligt NLM94. 

11.4 I den mån säljaren kan ådra sig produktansvar gentemot tredje part är köparen skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat enligt denna bestämmelse. För övrigt hänvisas till våra allmänna villkor enligt NLM94. 

12.0 Force majeure 

12.1 Följande omständigheter leder till befrielse från ansvar för säljaren när de inträffar efter avtalets ingående och förhindrar eller skjuter upp genomförandet av avtalet: 

12.1.1 Krig och mobilisering, upplopp och oroligheter, naturkatastrofer, strejk och lockout, brist på varor samt brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer, brand, brist på transportalternativ, valutarestriktioner, import-/exportrestriktioner och andra omständigheter utanför säljarens kontroll. 

12.2 I dessa fall har säljaren rätt att annullera beställningen eller en del av beställningen eller att leverera varorna när hindret för prestanda har upphört. 

13.0 Tillämplig lag och bevarande 

13.1 Eventuell oenighet eller tvist mellan parterna i samband med avtalet, inklusive förståelsen och omfattningen av dessa försäljnings- och leveransvillkor, ska lösas i enlighet med svensk lag. 

Eventuella rättsliga tvister mellan parterna måste äga rum vid domstolen i Jönköping. 

Levereras vanligtvis enligt NLM 94. 

Scroll to Top